MapaMap Truck Polska

MapaMap Truck Polska APK

5,000 - 10,000| 48 MB|
  | Free
MapaMap Truck Polska MapaMap Truck Polska MapaMap Truck Polska MapaMap Truck Polska MapaMap Truck Polska MapaMap Truck Polska

Description

MapaMap Truck Polska to nawigacja GPS przeznaczona na telefony i tablety z systemem Android™ zaprojektowana z myślą o kierowcach pojazdów ciężarowych i dostawczych podróżujących po Polsce.

Nawigacja MapaMap Truck wytyczy najlepszą trasę dla pojazdu o określonych parametrach, z uwzględnieniem ograniczeń dla transportu ciężkiego. Mapa jest instalowana w pamięci urządzenia lub na karcie SD. Nawigacja działa w trybie offline (dostęp do Internetu nie jest wymagany).

Możliwe jest także wyznaczania trasy dla samochodów osobowych.

Dostawca szczegółowej mapy Polski do nawigacji MapaMap Truck: Emapa S.A.

DLA AUT CIĘŻAROWYCH:

✓ ustawienie indywidualnych parametrów pojazdu (wysokość, szerokość, masa, nacisk na oś)

✓ uwzględnianie ograniczeń dla pojazdów ciężarowych

✓ ostrzeganie o wjeździe na drogę z ograniczeniami dla samochodów ciężarowych

✓ informacja o korkach i utrudnienia na drodze

✓ blokowanie wybranych odcinków dróg

✓ omijanie dróg płatnych i dróg gruntowych

✓ wybór trasy najkrótszej lub najszybszej

✓ informacja o viaTOLL

✓ import i eksport własnych punktów POI

✓ platforma wymiany informacji między kierowcami (policja, kontrola drogowa, wypadki, korki itp.) uzupełniana przez moderatora

POZOSTAŁE FUNKCJE:

✓ pikietaż dróg

✓ punkty użyteczności publicznej (POI), w tym punkty POI informujące o parkingach i stacjach paliw

✓ ostrzeganie o przekraczaniu prędkości

✓ wyznaczanie trasy przez kilka punktów(VIA)

✓ planowanie trasy w pobliżu określonego miejsca

✓ podsumowanie trasy z możliwością jej przejrzenia

✓ lista zdarzeń z informacją o manewrach oraz utrudnieniach występujących na trasie

✓ zapisanie wyznaczonej trasy i możliwość ponownego nawigowania

✓ zapisywanie dokładnego śladu przebytej trasy i możliwość wizualizacji jej na mapie

✓ asystent pasa ruchu

✓ głośność komunikatów głosowych dostosowywana do prędkości jazdy

✓ tablice drogowe

BEZPŁATNA WERSJA TRIAL

Wersja TRIAL udostępnia pełną funkcjonalność przez 7 dni. W trakcie lub po upływie okresu testowego można przedłużyć działanie aplikacji:

- o 30 dni (9 pln)

- o 365 dni (49 pln)

- do wersji nieograniczonej czasowo z dostępem do 4 kolejnych aktualizacji map (149 zł) MapaMap Poland Truck GPS navigation is designed for phones and tablets running Android ™ designed for drivers of trucks and commercial vehicles traveling in Poland.

Truck Navigation MapaMap pave the best route for a vehicle of defined parameters, taking into account the limits for heavy transport. The map is installed in the device memory or on an SD card. Navigation works offline (no Internet access required).

It is also a route for cars.

Supplier detailed map of Polish navigation MapaMap Truck: Emapa SA

FOR CAR TRUCK:

✓ setting the individual parameters of the vehicle (height, width, weight, axle load)

✓ taking into account restrictions for trucks

✓ warning of the entrance to the road with the limits for trucks

✓ information about traffic jams and obstacles on the road

✓ block other road sections

✓ avoiding toll roads and dirt roads

✓ selection of the shortest or fastest route

✓ information about viaTOLL

✓ import and export of custom POIs

✓ platform for the exchange of information between drivers (police, traffic control, accidents, traffic jams, etc.) Supplemented by the moderator

OTHER FEATURES:

✓ road mileage

✓ points of interest (POIs), including POIs indicating the car parks and petrol stations

✓ warning for speeding

✓ routing by a few points (VIA)

✓ planning a route near a specific location

✓ route summary with the possibility to browse

✓ a list of events with information about the maneuvers and obstacles present on the route

✓ to save the set route and the ability to re-navigate

✓ Saving trace the exact route traveled and the ability to visualize it on a map

✓ Lane Assistant

✓ volume of the voice adapted to the speed

✓ road signs

FREE TRIAL VERSION

TRIAL version provides full functionality for 7 days. During or after the trial period you can extend the application:

- for 30 days (9 PLN)

- 365 days (49 PLN)
- version with unlimited access time for the next 4 map updates (149 zł)

Addtional Information

 • Total downloads

  5,000 - 10,000

 • Latest Version

  10.10.2

 • Updated

  2018-09-13

 • Category

  Maps & Navigation

 • Requires Version

  9

 • Package name

  com.emapa.mapamap.truck

 • Md5

  b2f6a9efa65da311b7d7cd8db52501e1

 • Developer

  Emapa S.A.

 • Google play

  google play Goto PlayStore

Previous versions

 • 10.10.2

  Apk Filesize: 48 MB

  Requires Version: 9 (Android 2.3 - 2.3.2 - Gingerbread)

  MD5: b2f6a9efa65da311b7d7cd8db52501e1

  Sign: 576810C8700F8F745CB5EDAC731000231F4467C4

  Download APK
 • 10.9.5

  Apk Filesize: 48 MB

  Requires Version: 9 (Android 2.3 - 2.3.2 - Gingerbread)

  MD5: ce959eabde061df18a38748e045adf43

  Sign: 576810C8700F8F745CB5EDAC731000231F4467C4

  Download APK
 • 10.9.3

  Apk Filesize: 48 MB

  Requires Version: 9 (Android 2.3 - 2.3.2 - Gingerbread)

  MD5: be95cfe0dbaa1a03e17b352ce5f0b134

  Sign: 576810C8700F8F745CB5EDAC731000231F4467C4

  Download APK
 • 10.7.3

  Apk Filesize: 48 MB

  Requires Version: 9 (Android 2.3 - 2.3.2 - Gingerbread)

  MD5: 85a5c533adafc276465fdcfa4ed75f18

  SHA1: 029b0397bbe9b8a463a46db39fd23221e3a4c65b

  Sign: 576810C8700F8F745CB5EDAC731000231F4467C4

  Download APK
 • 10.7.0

  Apk Filesize: 48 MB

  Requires Version: 9 (Android 2.3 - 2.3.2 - Gingerbread)

  MD5: 19527221ddbd1e585353d8821406e467

  SHA1: c9135870abab8aafbcaab15e652e520b02120764

  Sign: 576810C8700F8F745CB5EDAC731000231F4467C4

  Download APK

How to install MapaMap Truck Polska APK?

1. Check the Android version to verify compatibility of MapaMap Truck Polska APK with your smart phone; Find Android version: go to Settings - About the phone - Android version. Make sure MapaMap Truck Polska is compatible with your Android phone.
2. Click the download button to download MapaMap Truck Polska. Once the download completed,find MapaMap Truck Polska in your download folder or notification center and tap the icon to install the APK.
3. Find MapaMap Truck Polska icon in your home screen then tap the icon to open it.